• ಮೆದುಗೊಳವೆ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಯಂತ್ರ

ಮೆದುಗೊಳವೆ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಯಂತ್ರ